• 17.Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı
  • 14-18 Haziran 2023
Kalan Süre

Haberler

6 bin tekne Türk Bayrağına geçecek!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yat, kotra ve teknelerde KDV'ııin yüzde l'e indirildiğini, ÖTV'ııin ise sıfırlandığını, düzenlemeyle 6 bine yakın teknenin Türk bayrağına geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Şimdi ÖTV'ııiıı kaldırılmasının yanı sıra ilave muafiyetlerin getirilmesiyle (Türk bayrağına geçmeyen) arkadaşlaım elindeki mazeretlerini aldık. Türk bayrağına geçmeyen tekneler için kısıtlayıcı düzenlemeler yapacağız. Geçmeyenlere zorluk getireceğiz" dedi.

CNR Expo'da düzenlenen ve 18 Şııbat'a kadar sürecek 11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fııarı'nm (CNR Avrasya Boat Show) VIP açılışı gerçekleştirildi. '1 milyon aracı aştık' Türk bayrağına geçmeyen tekneler için kısıtlayıcı düzenlemeler yapacaklarını belirten Arslaıı, "Belirli bir süre Türkiye'de kalabilmelerinin yanı sıra Türk bayrağına geçen ve Türk kara sıılaımı kullananlarla aralaımda HtsII \ fark olacak ki teşvik olsun. Teşvik getirdiğimiz için geçmeyenlere zorluk getireceğiz. Bıı kadar destek alan sektör bizi mahcup etmesin" diye konuştu. Arslaıı, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ııe ilişkin de, "İhale sürecini başlatmıştık, öıı yeterlilikleri belirledik ve bu kapsamda 15 Şubat'ta mali teklifleri alacağız" açıklamasını yaptı. Arslaıı, yoğun ilgi gören Avrasya Tüııeli'ııi kullanan araç sayısının 1 milyonu aştığını da açıkladı. ' ~.Z* 'M ¦ .-y* j KAMARALI BOT! İtalyan deniz botu üreticisi Zar Formenti'nin Türkiye distribütörü Çarkçı Denizcilik fuarda Zar 85'in lansmanını yaptı. ZAR 85 Sport Luxury'de çift kişilik yatağa dönüşen bir konsol var. Çarkçı Denizcilik Genel Müdürü Bahattin Çarkçı, "Kamaralı botlar son yıllarda çok tercih ediliyor" dedi. 6 BİN TEKNE TÜRK BAYRAĞINA GEÇECEK EKONOMİ SERVİSİ n CNR Expo'da düzeııleııeıı ve 18 Şubat'a kadar sürecek fark olacak ki teşvik olsun. Teş- 11. Uluslararası Deııiz Araçla- vik getirdiğimiz içiıı geçıııeyeıı- rı, Ekipmanları ve Aksesuarları lere zorluk getireceğiz. Bu kadar Fııarı'nm (CNR Avrasya Boat destek alaıı sektör bizi mahcup Slıow) VIP açılışı gerçekleştirildi, etmesin" diye konuştu. '1 milyon aracı aştık' , ,^.slal}. 3P101111 Büyfik, ista,n" J > bul Tıınelı Projesi ııe ılışkm de, Türk bayrağına geçmeyen "İhale sürecini başlatmıştık, öıı tekneler içiıı kısıtlayıcı düzenle- yeterlilikleri belirledik ve bu meler yapacaklarını belirten Ars- kapsamda 15 Şubat'ta mali teklif- laıı, "Belirli bir süre Türkiye'de leıi alacağız" açıklamasını yaptı, kalabilmelerinin yaııı sıra Türk Arslaıı, yoğun ilgi gören Avrasya bayrağına geçen ve Türk kara Tüııeli'ııi kullanan araç sayısının sıılaımı kullananlarla aralaımda 1 milyonu aştığını da açıkladı.